środa, 8 lutego 2017

Zmiany podatkowe 2017 dla mikroprzedsiębiorców

Zebraliśmy najważniejsze zmiany w przepisach VAT, PIT i ZUS jakie obowiązują w 2017 roku mikroprzedsiębiorców.zmiany w przepisach VAT, PIT i ZUS dla mikroprzedsiębiorców 2017

Na początek przypomnijmy kim jest mikroprzedsiębiorca - wg art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1829) to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki: zatrudniał mniej niż 10 pracowników i osiągał roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 2 mln euro netto. Jeśli czytasz ten wpis na blogu biura coworkingowego to zapewne jesteś właśnie mikroprzedsiębiorcą i to takim który nawet nie zbliżył się do wymienionych wartości. Co się zmieni w 2017 roku w przepisach podatkowych, fiskalnych? Dla uzyskania przejrzystości zajęliśmy się wyłącznie przepisami istotnymi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, freelancerów czy samozatrudnionych, ewentualnie dla osób prowadzących małe spółki z o.o.

Elektroniczne deklaracje VAT

Od 2017 roku wybrani przedsiębiorcy muszą składać deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej, są to:
  • podatnicy VAT UE
  • dostawcy i nabywcy tzw. towarów wrażliwych, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (uwaga - katalog tych towarów został nieco rozszerzony, wg załącznika nr 14 do Ustawy o VAT)
  • przedsiębiorcy zobowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego elektronicznie (np. firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników).
Czyli dla mikroprzedsiębiorców na razie nic się nie zmienia - dalej w 2017 roku mogą składać deklaracje VAT w formie papierowej.
Jednak już od 2018 roku deklaracje VAT elektronicznie będą zobowiązani składać wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątków.

Rozliczenia VAT kwartalne

Możliwość kwartalnych rozliczeń VAT pozostała tylko dla tzw. małych podatników czyli przedsiębiorców u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch dodatkowych warunków: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powyżej 12 miesięcy i nie dokonali w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (tzw. towary wrażliwe) - pozostali podatnicy w roku 2017 są zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT.

Zwrot VAT

Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT - teraz może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Ograniczona została możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni - pozostała podatnikom, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT przynajmniej 12 miesięcy i za każdy okres rozliczeniowy składali deklaracje VAT, a nadto spełniają jeszcze dodatkowe warunki - patrz par. 87 ust. 6 znowelizowanej ustawy.

Termin zwrotu podatku VAT może być przedłużony nawet do 3 miesięcy na wniosek organów śledczych.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązek przesyłania co miesiąc danych z ewidencji VAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK) będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców dopiero od 2018 roku. Wszyscy pozostali są zobowiązani wdrożyć tę procedurę już teraz i dlatego tak dużo się o nim mówi.

Zwolnienie z VAT

Podwyższony został limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z VAT - do 200 tys. zł. Pozostałe warunki zwolnienia z VAT pozostały bez zmian.

Stawki podatku VAT

Obowiązujące dotąd stawki 8% i 23% pozostały bez zmian do końca 2018 roku.

Kasa fiskalna

Nowe rozporządzenie nie likwiduje żadnych zwolnień, które obowiązywały w latach 2015-2016. Co więcej, wprowadza nowe możliwości, m.in. zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów w zakresie usług prawniczych i doradztwa podatkowego pod warunkiem otrzymanie pieniędzy od klientów na rachunek bankowy, przy czym z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Bez zmiany pozostał limit 20.000 zł obrotu dla zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

Księgowość

Od 2017 r. limit przychodów, do którego przedsiębiorcy mogą prowadzić Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) został podniesiony do 2 mln euro (netto).

Zwiększono limit dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt – próg przychodu został podniesiony ze 150 000 euro do 250 000 euro.

PIT

Kwota wolna od podatku nie jest teraz jedną, stałą wartością - jest zróżnicowana w zależności od rocznego dochodu przedsiębiorcy. Kwoty obniżające podatek kształtują się następująco:
  • 1.188 zł odliczymy od podatku przy podstawie opodatkowania nieprzekraczającej 6.600 zł
  • przy podstawie wyższej niż 6.600 zł a nieprzekraczającej 11 tyś. zł kwota obniżająca będzie się proporcjonalnie zmniejszać do wartości 556,02 zł (wg odpowiedniego wzoru)
  • przy podstawie wyższej niż 11 tyś. zł a nieprzekraczającej 85.528 zł kwota obniżająca wyniesie dokładnie 556,02 zł
  • przy podstawie wyższej niż 85.528 zł a nieprzekraczającej 127 tyś. zł kwota obniżająca będzie się proporcjonalnie zmniejszać do zera
  • przy podstawie opodatkowania wyższej niż 127 tyś. zł nie obniżymy podatku ani o złotówkę gdyż nie przysługuje wówczas kwota wolna od podatku
Sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy ulegnie zmianie tylko w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy - zaliczki na podatek dochodowy od przedsiębiorców nadal będą wyliczane na dotychczasowych, prostych zasadach, czyli przy narastająco obliczanej podstawie nieprzekraczającej 85.528 zł zaliczkę na podatek pomniejszymy o 556,02 zł na poczet kwoty wolnej od podatku, jednak powyżej 85.528 zł nie dokonujemy żadnego obniżenia. De facto oddajemy wówczas wcześniej zaliczkowo odliczoną kwotę obniżającą podatek. Faktycznie przysługującą kwotą wolną przedsiębiorca rozliczy dopiero w zeznaniu rocznym gdy będzie znał swój końcowy dochód.

Kwota wolna od podatku w ogóle nie dotyczy podatników rozliczających się wg podatku liniowego i ryczałtu.

Umowy z minimalną stawką godzinową

Od stycznia 2017 wchodzą w życie przepisy o minimalnej stawce godzinowej przy umowach cywilnoprawnych, czyli popularnej umowie-zleceniu czy umowie o świadczenie usług. Przepisy obejmą nie tylko osoby bez działalności gospodarczej zawierające umowy zlecenia z firmami ale dotyczą także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność którzy nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, czyli mówiąc prosto sami, osobiście wykonują zleconą umową pracę. Jeśli zaś zatrudniają kogoś do wykonania tej pracy lub jej części to ich samych minimalna stawka nie obowiązuje ale muszą ją zapewnić osobie ją wykonującą. W 2017 roku stawkę ustalono na 13 zł brutto za godzinę i co roku będzie ona waloryzowana podobnie jak pensja minimalna.

Wynika z tego, że świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie jest obostrzone stawką minimalną.

O ile samo zapewnienie stawki minimalnej przy działalności technologicznej czy doradczej jaką zwykle zajmują się freelancerzy nie będzie trudne o tyle da się we znaki żmudny obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy osoby wykonującej tę pracę.

Nie mamy tu miejsca na omówienie szczegółów i wyłączeń ale zwracamy uwagę, że przepisy te odnoszą się także do umów zawartych przed 1 stycznia 2017 roku. Radzimy przestudiować w tym zakresie nowelizację z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1265)

Zatrudnianie pracowników

Jeśli w swojej działalności zatrudniasz pracowników to główne zmiany w 2017 roku dotyczą płacy minimalnej. Przy umowie o pracę minimalne wynagrodzenie podniesiono do 2.000 zł brutto. Umowę-zlecenie omówiliśmy już wyżej, choć z drugiego punktu widzenia.

ZUS od przedsiębiorców

Zmianie ulegają wysokości składek społecznych i zdrowotnych (ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i przeciętnego), łącznie z dobrowolnym chorobowym minimalna składka (bo możesz zadeklarować wyższą kwotę podstawy do obliczenia składek) sięgnie 1172,56 zł. Preferencyjna składka ZUS dla nowych przedsiębiorców wyniesie 487,90 zł i obowiązuje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od faktycznej daty rozpoczęcia działalności (zgodnej z datą w deklaracji ZFA, ZPA, ZUA). Za nowego przedsiębiorcę uważa się osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat.

Obniżony CIT - jeśli zakładasz lub prowadzisz małą spółkę z o.o.

Ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z obniżonej do 15% stawki podatku CIT przez firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro oraz firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym), ale uwaga - nie dotyczy to firm powstałych poprzez restrukturyzację, np. podział dotychczasowej firmy albo przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności.

Uwaga na sankcje

W imię walki z oszustwami m.in. wyłudzeniami VAT ustawodawca wprowadził lub skorygował mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze. Zwracamy uwagę na przepisy o kaucji gwarancyjnej i solidarnej odpowiedzialności dostawców i nabywców przy dostawach tzw. towarów wrażliwych oraz o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe pełnomocnika rejestrującego firmę. Ponadto wprowadzone zostały nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT (jak zaniżanie kwot zobowiązania, czy zawyżenie kwoty do rozliczenia w następnych miesiącach) oraz znacznie podniesiono kary za oszustwa podatkowe (jak np puste faktury).

Wykreślenie z rejestru VAT

W określonych przypadkach Naczelnik urzędu skarbowego będzie wykreślać nierzetelnych podatników z rejestru VAT bez powiadamiania ich o tym fakcie. Stwarza to zagrożenie również dla kontrahentów tegoż podatnika - przyjęcie faktury od podatnika wykreślonego z rejestru czynnych podatników VAT może spowodować nienależne odliczenie kwoty VAT i błąd w deklaracji VAT. Z wcześniejszego akapitu wiemy czym to grozi. Czasem warto będzie sprawdzić czy firma od której kupujemy usługę czy towar (szczególnie jeśli znajdują się one w grupie tzw. towarów wrażliwych) jest czynnym podatnikiem VAT. Ministerstwo Finansów stworzyło w tym celu odpowiednie narzędzie do sprawdzania statusu podatnika VAT.

Zachęta do innowacji

Na zakończenie coś pozytywnego - rozszerzenie ulg podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową (B+R): więcej kosztów kwalifikowanych, większe odliczenia, dłuższy czas rozliczeń, zwroty gotówkowe. Nowe przepisy mają zachęcić do inwestowania w badania i rozwój, zatrudniania naukowców, czy do komercjalizacji badań. (Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dziennik Ustaw z 30 listopada 2016 r. poz.1933).

Informacje do niniejszego artykułu czerpaliśmy bezpośrednio z ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2016 Poz. 2024), ustawy o zmianie minimalnego wynagrodzenia (Dziennik Ustaw 2016 Poz. 1265), innych aktów prawnych wymienionych w tekście oraz z serwisów rządowych i podatkowo-finansowych, m.in. biznes.gov.pl, finanse.mf.gov.pl, infakt.pl, podatki.biz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum